دا ه د د ا ه ان ر د دو ی
شاپا چاپي: 2008- 5877 شاپا الكترونيكي: 2423- 5342 دورة 7 ـ شمارة 2 ـ تابستان 1394 صاحب امتياز: دانشكدة مديريت دانشگاه تهران مدير مسئول: طهمورث حسنقليپور سردبير: غلامرضا طالقاني
مدير داخلي: حسين آدوسي

هيئت تحريريه
-27686-2489492

محمد سعيد تسليمي استاد (مديريت دولتي گرايش توسعة سازماني) دانشگاه تهران علي رضائيان استاد (مديريت رفتاري، بهبود مديريت) دانشگاه شهيدبهشتي شمسالسادات زاهدي استاد بازنشسته (مديريت دولتي) دانشگاه علامه طباطبايي كرامت ا… زياري استاد (جغرافيا و برنامهريزي شهري) دانشگاه تهران غلامرضا طالقاني استاد (مديريت توسعة جهانگردي، بينالمللي) دانشگاه تهران علي اكبر فرهنگي استاد بازنشسته (مديريت رسانه) دانشگاه تهران ابوالحسن فقيهي استاد بازنشسته (مديريت دولتي) دانشگاه علامه طباطبايي علي اصغر مشبكي استاد (مديريت بازرگاني) دانشگاه تربيت مدرس سيد محمد مقيمي استاد (مديريت علوم رفتاري) دانشگاه تهران

كارشناس اجرايي: مهدي فلاح ويراستار: مريم نائيني صفحه آرا: مريم نائيني ناشر: دانشگاه تهران
چاپ: ادارة كل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه تهران
اين نشريه مطابق نامة شماره 6697/3 مورخ 25/8/87 كميسيون بررسي نشريات علمي كشـور درجـة علمـي ـ پژ وهشي دارد.
اين نشريه در سايتهاي پايگاه استنادي علوم جهـان اسـلام (ISC) بـه نشـاني(www.isc.gov.ir) و پايگـاهاطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) به نشاني (www.sid.ir) و پايگاه الكترونيكي نشريات دانشگاه تهـران :
.نمايه مي شود http://journals.ut.ac.ir
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدرس نشريه : تهران – بزرگراه شهيد چمران، خيابان جلال آل احمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدير، طبقه آخر، دفتر مجلات صندوق پستي :6311 ـ 14155 كدپستي: 1411713114
jipa@ut.ac.ir :پست الكترونيكي http://jipa.ut.ac.ir :وب سايت

راهنماي تدوين و شرايط پذيرش مقالهها
186690-787242

نشرية مديريت دولتي، نشريهاي است با رويكرد علمي- پژوهشي كه با رسالت توسـع ة دانـش مـديريت در كشـور، شناسـايي مسـائل مديريتي سازمان هاي ايران و راهكار براي آن، به انتشار مقاله هاي پژوهشي و مروري- تحليلي در حـوزه مـديريت مبـادرت مـي كنـد . مقاله هاي ارسال شده پس از داوري تخصصي و در صورت تأييد هيئت تحريريه، به چاپ ميرسـد . از اسـتادان و پژوهشـگران گرامـي تقاضا مي شود با مراجعه به آدرس الكترونيكي (jipa.ut.ac.ir) ثبت نام و مقاله خود را ارسال كنيد. براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد.
راهنماي تدوين:
فقط مقالات علميـ پژوهشي دريافت ميشود، مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قـبلاً در نشـرية ديگـري اعـم ازداخلي يا خارجي و يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده و يا همزمان براي نشريه ديگري ارسال نشده باشد.
تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمي كه صرفاً خلاصة آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذكر مشخصـات كامـلمرجع) قابل بررسي است.
تبصره 2. مقاله مروري (Review Article) و ترجمه پذيرفته نميشود.
مقاله بايد داراي انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد.
حداكثر حجم مقاله شامل متن، شكلها، نمودارها و جدولها 20 صفحه است.
مقاله بايد داراي ساختار زير باشد:
صفحة اول: عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي (نام نويسنده مسئول مكاتبات با ستاره مشخص شود)؛ مرتبه علمي (آخرين مدرك تحصـيلي ) بـه فارسـي و انگليسـي؛ نشـاني كامـل نويسـندهمسئول مكاتبات شامل آدرس پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشاني پيامنگار (پست الكترونيك) به فارسي و انگليسي.
صفحه دوم: عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ چكيده فارسي و انگليسي (هر كـدام حـداكثر 175 كلمـه و حـداقل
150 كلمه)؛ كليدواژگان فارسي و انگليسي بهترتيب حروف الفبا (حداكثر 5 واژه).
صفحات بعدي: بهطور دقيق شامل اين تيترها باشد: مقدمـه، بيـان مسـئله، پيشـينة روش پـژوهش، يافتـههـايپژوهش، نتيجهگيري و پيشنهادها، سپاسگزاري، منابع.
تبصره 1: مشخصات نويسنده / نويسندگان بهجز در صفحه اول، نبايد در هيچ قسمت ديگري از مقاله ذكر شود.
تبصره 2: اصطلاحات خارجي با معادل هاي دقيق و رسا در زبان فارسي و نام كامل واژه و عبارتهـاي اختصـاري بـه كـار رفتـه درمتن، به زيرنويس ارجاع شوند.
تبصره 3: نمودارها، اشكال و جداول بهصورت سياه و سفيد و با كاركرد محتوايي مناسب تهيه شود.
حروف چيني مقاله بايد در برنامة Word (2003, 2007) و بـا رعايـت حاشـيه 5/4 سـانتيمتـر در هـر طـرف و فاصـلة 35/5 سانتيمتر از بالا و پايين در صفحه A4 صورت گيرد. لازم است در متن فارسي از قلـم ميتـرا نـازك 13 (B Mitra) و در مـتنلاتين از قلم تايمز 11 استفاده شود. (توجه فرماييد از آنجاكه استفاده از برنامة Word 2010 هنوز فراگير نيست، لطفا مقالههاي ارسالي را فقط در محيط Word 2007 يا Word 2003 ذخيره و ارسال بفرماييد).
براي منبعدهي از روش استاندارد APA استفاده كنيد. مي توان براي افزايش بهرهوري و راحتي در اينكار از نرمافزارword يا Endnote استفاده كرد، در ضمن منابع بهشكل ذيل آورده شوند:
كتاب: نام خانوادگي، اول نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب (ايتاليك). نوبت چاپ (ويرايش). محل انتشار: نام ناشر.
نكته 1. اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول نقطه (؛) استفاده شود.
نكته 2. اگر تعداد نويسندگان تا چهار نفر باشند، بايد نام همة آنها را نوشته شود ولي اگر بيش از چهار نفر باشند، بايد تا چهار نفر اول نوشته و براي بقية عبارت (و ديگران و همكاران) استفاده شود.
مثال: راعي، ر.؛ تلنگي، ا. (1383). مديريت سرمايهگذاري پيشرفته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
مقاله: نام خانوادگي، اول نام نويسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله (ايتاليك)، دوره (شماره) مجله: شمار ة صفحهها.
مثال: رزمي، ج.؛ قنبري، آ. (1388). ارائة مدلي نوين … . مديريت فناوري اطلاعات، 2 (7): 50 – 35.
Example (1): Henman, P. (2010).Governing Electronically.Palgrave macmillan.
Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic
model of SIR type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97.
اين نشريه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.
مقالات رد يا انصراف داده شده پس از يك ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.

نشرية مديريت دولتي دورة 7، شمارة 2، تابستان 1394

فهرست مطالب
عنوان صفحه
كاربرد روش همبستگي متعارف براي بررسي رابطة بين هوش عاطفي با رفتارمـدني سـازماني و تعهـد
سازماني ………………………………………………………………………………………………. 211 محمدرضا تقي زاده يزدي، افشار سليماني
تحليل نقش و اثر حمايت سازماني ادراك شده بر كاهش بطالت اجتماعي …………………………… 229 حسين دامغانيان، لاله جمشيدي، فرشته قلعه آقابابايي
تحقق رفاه ملي از رهگذر ارتقاي ظرفيت رقابت پذيري ملي …………………………………………… 245 حسن دانايي فرد، جبار باباشاهي، عادل آذر، اسداﷲ كردناييج
تأثير قضاوت هاي كاركنان دربارة برنامه هاي مرتبط با مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان، بـر نگـرش و
رفتارهاي آنها ………………………………………………………………………………………… 259 داود سلماني، سعيد مدرسي، كيميا نوريان، آرزو سلماني
بررسي تأثير سرماية روان شناختي بر كيفيت خدمات ارائهشده به مشتريان توسـط كاركنـان باجـه بـا
مي انجيگري تعهد سازماني …………………………………………………………………………. 277 سيدرضا سيدجوادين، مرجان فياضي، حسين بلوچي
بررسي تأثير آزادسازي تجاري و وضعيت فضاي كسبوكار بر سـرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي بـين كشورهاي منطقة آسياي جنوب غربي در بازة زماني 2004 تا 2012 ………………………….. 303 مهسا قندهاري، سعيد اكبرياني، سونيا حبيبي راد، رضا عباچيان قاسمي، احمدرضا محمدي
ارزيابي مديريت پديدة نظم در سيستم هاي شهري بر اساس طراحي متغي رهـاي انـدازه گي رنـدة سـطح اثربخشي در سي ستمها و كاربرد عملياتي آن در نگرش نوين به مديريت بحران ……………. 329 سيد جليل لاجوردي، علي ملاجان
بنچ ماركينگ و كاربردهاي آن در سازمان (مطالعة موردي: طراحي و تدوين مختصات محلة سامان يافتـه
در شهر تهران) ………………………………………………………………………………………. 353 بهزاد مشعلي
بررسي رابطة بين هوش سازماني و انعطاف پذيري منابع انساني در سازمان هاي دانش بنيان ……… 373 اميرهوشنگ نظرپوري، صمد رحيمي اقدم
رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي در سازمان: پيشايندها و پيامدهاي سازماني …………….. 393 مصطفي هادوي نژاد، الهه بهارلوييقیمت: تومان


پاسخ دهید