پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (2678)

3-4 اهمیت خطاها303-5 شاخه‌ها و کاربرد تحلیل خطا313-6 فرضیه زبان بینابین323-7 انواع خطا333-7-1 خطاهای آشکار و پنهان333-7-2 تقسیم‌بندی فرآیند محور343-7-2-1 حذف343-7-2-2 اضافه‌سازی343-7-2-3 جایگزینی353-7-2-4 ترتیب353-7-3 طبقه‌بندی زبان‌شناختی خطاها353-7-4 انواع خطاها براساس نحوه تأثیرگذاری در برقراری ارتباط363-7-4-1 ادامه مطلب…

By 92, ago