مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 7_Issue 3_Pages 413-436-1

Journal of Public Administration ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهراندورة 7، شمارة 3 پاييز 1394 ص. 436- 413 تحليل نقش حكمراني خوب در ارتقاي توسعة انساني: بررسي بينالمللي محسن اميديان1، غلامرضا طالقانی2، فرشته محمدي3، جمال فيروزي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 393-412-1

ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 2 تابستان 1394 ص. 412- 393 رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي در سازمان: پيشايندها و پيامدهاي سازماني مصطفي هادوينژاد1، الهه بهارلويي2 چكيده: پژوهش پيش رو، به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 373-392-1

ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 2 تابستان 1394 ص. 392- 373 بررسي رابطة بين هوش سازماني و انعطافپذيري منابع انساني در سازمانهاي دانش بنيان اميرهوشنگ نظرپوري1، صمد رحيمياقدم2 چكيده: هدف اين پژوهش، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 7_Issue 3_Pages 481-504-1

Journal of Public Administration ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 3 پاييز 1394 ص. 504- 481 پژوهشي بنيادين در حوزة مفاهيم نظري سياستگذاري رسانه اي طاهر روشندل اربطاني1 چكيده: سياستگذاري رسانه اي، راهبردهاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 7_Issue 3_Pages 437-458-1

Journal of Public Administration ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 3 پاييز 1394 ص. 458- 437 فمينيسم در مطالعات سازمان اميرحسين خالقي1، علي اصغر پورعزت2 چكيده: از بهكارگيري ديدگاههاي فمينيستي در پژوهشهاي اجتماعي ادامه مطلب…

By 92, ago