مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 289-308-1

ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 6، شمارة 2 تابستان 1393 ص. 308-289 تأثير رهبري اخلاقي بر ظرفيت انطباق پذيري سازماني (مورد مطالعه: كارمندان دانشگاه تبريز) محمد عباس زاده1، علي بوداقي2 چكيده: يكي از موضوعات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 265-288-1

ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 6، شمارة 2 تابستان 1393 ص. 288-265 حكمراني الكترونيك در شهرداريها: مطالعة پورتال شهرداريهاي كشور نغمه عبادي1، علي پيراننژاد2 چكيده: حكمراني سـازوكارها و فراينـدهايي را دربرمـي گيـرد كـه از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 249-264-1

ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 6، شمارة 2 تابستان 1393 ص. 264-249 شناسايي مؤلفه هاي سازمان نوآور در جهت دستيابي به اهداف چشم انداز ايران 1404 (مورد مطالعه: مراكز دانشگاهي استان ايلام) اسماعيل دلخوش1، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 6_Issue 2_Pages 333-354-1

ددوی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 6، شمارة 2 تابستان 1393 ص. 354-333 بررسي ميزان تأثير عوامل سازمان و مديريت در بروز رفتار كاري انحرافي (پيمايشي پيرامون كاركنان سازمان بازنشستگي كشوري) مرتضي قدرتي پور1، نرگس ادامه مطلب…

By 92, ago