پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (2678)

3-4 اهمیت خطاها303-5 شاخه‌ها و کاربرد تحلیل خطا313-6 فرضیه زبان بینابین323-7 انواع خطا333-7-1 خطاهای آشکار و پنهان333-7-2 تقسیم‌بندی فرآیند محور343-7-2-1 حذف343-7-2-2 اضافه‌سازی343-7-2-3 جایگزینی353-7-2-4 ترتیب353-7-3 طبقه‌بندی زبان‌شناختی خطاها353-7-4 انواع خطاها براساس نحوه تأثیرگذاری در برقراری ارتباط363-7-4-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2676)

2-13 اضطراب از دیدگاه فروید222-14 اضطراب از دیدگاه راجرز232-15 ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب232-16 حد مطلوب اضطراب242-17 امتحان252-18 اهداف امتحان282-19 تحقیقات انجام شده در داخل کشور292-20 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور30فصل سوم، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2675)

2-3-1- تاریخچه142-4- معرفی خانواده نعناعیان:152-4-1- جنس مرزه182-4-2-دامنه گسترش مرزه خوزستانی202-4-3- محل تولید و ترشح اسانس های گیاهی202-4-3-1-بیوسنتز اسانس ها212-4-4- مشخصات فیتوشیمیایی گونه های جنس مرزه212-4-4-1- اساس ژنتیکی و اکولوژیکی بیوسنتز ترپن های فنلی کارواکرول و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (2674)

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماریمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….56تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………56یافته های توصیفی و استنباطی…………………………………………………………………………………………………….57پیش فرض ها……………………………………………………………………………………………………………………57فهرست مطالب:عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحهفصل پنجم: بحث و نتیجه گیریخلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..65بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………66نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….70پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش……………………………………………………………………………………………………..72پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………..72پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….72منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….73فهرست جداول:عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحهجدول1-4: میانگین و انحراف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (2673)

2-4-4-4- اسکولیوز:422-5- کمردرد:432-5-1- علل کمردرد:432-5-2- کمردردهای مکانیکی:432-5-2-1- کمردرد وضعیتی:442-5-2-2- کمردرد با اختلال عملکردی:44علل کمردرد با اختلال عملکرد:442-5-2-3- سندروم بهم ریختگی:452-6- درمان:452-6-1- فواید آب درمانی برای بیماران با مشکلات ستون مهره ها:452-6-2- مراحل برنامه ی آب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (2672)

نام ونام خانوادگی:فهیمه اکبری تاریخ و امضاء: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده علوم انسانی،گروه روانشناسیپایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشدبا تأییدات خداوند متعال پایان نامه خانم/آقای فهیمه اکبری تحت عنوان: «تأثیر آموزش ادامه مطلب…

By 92, ago